Taken beheerders van collectieve leidingwaterinstallaties

Beheerders van een collectieve leidingwaterinstallatie moeten een aantal activiteiten ondernemen:

Het (laten) verrichten van een risicoanalyse

Door middel van het segmenteren (of splitsen) van een installatie zijn er mogelijkheden om op eeneenvoudige en beheersbare manier een installatie legionella veilig te houden. Afhankelijk van de situatie moet een uitgebreide risicoanalyse of een beperkte risicoanalyse worden uitgevoerd. Bij deuitgebreide risicoanalyse wordt voor de gehele installatie, vanaf de watermeter tot en met de tappunten, een risicoanalyse uitgevoerd. Waar nodig worden aan de installatie aanpassingen gemaakt en worden beheersmaatregelen toegepast teneinde tot een legionella veilige installatie te komen. De beperkte risicoanalyse beperkt zich uitsluitend tot de tappunten in de installatie en laat de rest van de installatie buiten beschouwing. Het is in principe mogelijk dat het leidingwater legionellabevat. De risicoanalyse is er op gericht aan te tonen dat geen mensen besmet kunnen worden door de eventueel aanwezige legionella via relevante hoeveelheden inadembare aërosolen. Deze methode is vooral geschikt voor installaties met weinig tappunten waar relevante hoeveelheden aërosolen gevormd kunnen worden.

Indien nodig, het aanpassen van de installatie (sanering)

In de risicoanalyse wordt aangegeven welke delen van de installatie risico’s vormen voor legionellagroei. Zo moeten dode leidingen en kortsluitleidingen worden aangepast om de installatie legionellaveilig te maken. Vervolgens moet de overblijvende installatie zo worden aangepast dat legionella wordt voorkomen of bestreden.

Het opstellen van een beheersplan

In het beheersplan wordt aangegeven welke maatregelen een beheerder moet uitvoeren om de installatie legionellaveilig te maken, wie ervoor verantwoordelijk is dat de maatregelen worden uitgevoerd en wie daartoe de bevoegdheden heeft. Beheersmaatregelen kunnen handmatig en geautomatiseerd worden uitgevoerd. Het beheersplan is ook de basis voor het opstellen en bijhouden van een logboek, waarin wordt aangetekend wie, wanneer, welke maatregel heeft uitgevoerd. Basis voor het opstellen van het beheersplan is de uitgevoerde risicoanalyse. Indien de sanering goed is uitgevoerd, zal het beheersplan eenvoudig kunnen zijn.

Uiteraard kunnen wij u helpen met het opstellen en uitvoeren van bovengenoemde plannen en maatregelen.